Spoločná žiadosť o štipendium

1542

3 3) § 10 až § 14 zákona č. 599/2003 Z.z. vznení zákona č.5/2004 Z.z. 4) Vyplní škola. 6. DOKLADY PRILOŽENÉ K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM Z TITULU HMOTNEJ NÚDZE 1

ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ GRANT 4. Doklady o spoločne posudzovaných osobách. Rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že osoba je nezvestná a pod. 5. Iné doklady pre priznanie štipendia. 7. ŽIADOSŤ) Dátum podania žiadosti: Školský rok: Priemerný prospech žiadateľa za predchádzajúci polrok: Výška poskytnutého štipendia: Žiadosť o sociálne štipendium.

  1. Up navodaya výsledok 2021 trieda 6
  2. Slová s ceed v nich
  3. Je tezos dobre

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovom sídle školy a ako prílohy musí obsahovať: riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie, a) z titulu hmotnej núdze: aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi . b) z titulu životného minima.: Dátum udalosti: 24. februára 2021 (streda) o 14.00h. Čas: 14:00h.

vysokej škole. Vzor vyhlásenia o tom, že si nárok na sociálne štipendium neuplatnil na inej vysokej škole, je v prílohe č. 2. (3) Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive; vzor žiadosti je v prílohe č. 3. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce

01. 2013 00:00:00 (Zobraziť detaily) Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO Hudobný fond upozorňuje všetkých žiadateľov, že žiadosť o grant, resp. žiadosť o štipendium podanú po termíne na jej doručenie, resp. že neúplnú žiadosť o grant, resp.

Spoločná žiadosť o štipendium

Doklady o spoločne posudzovaných osobách: rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že je osoba nezvestná a podobne. 5. Iné doklady pre priznanie štipendia Postup pri vybavovaní štipendia: 1. Vyzdvihnúť si žiadosť o štipendium – číslo dverí 206, 2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače. 3.

Spoločná žiadosť o štipendium

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si treba vyzdvihnúť osobne na referáte sociálnych vecí Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, II. poschodie, č. d. 2B-19. K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné priložiť nižšie uvedené potvrdenia. Na základe zverejneného Príkazu rektora č. 5/2021 bude výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 naďalej prebiehať dištančnou formou.Oznamujeme preto záujemcom o sociálne štipendium, že žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s potrebnými dokladmi je možné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „žiadosť“) spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 30. apríla 2020 (pondelok) na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk.

Spoločná žiadosť o štipendium

septembra 2020.

Hudobný fond, Bratislava 07.01.2020 Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného Štipendium nemožno poskytnúť, ak: -žiadosť môžete podať kedykoľvek počas školského roka, podpora vám bude priznaná od 1. dňa mesiaca, v ktorom o ňu požiadate; výška i oprávnenosť poberania štipendia sa nanovo prehodnocujú každý polrok. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia. Typ súboru: MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte Žiadosť o sociálne štipendium si môžu študenti Fakulty managementu UK podať po zápise na štúdium v akademickom roku. Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty alebo majú upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov. Vyplň žiadosť o štipendium a doruč potvrdenia o príjmoch Základným podkladom k žiadosti o sociálne štipendium sú doklady o príjmoch členov domácnosti. Študijný referent ti pri prvej konzultácii povie aké dokumenty mu bude potrebné doručiť.

1) Navštív študijného referenta na škole 2) Vyplň žiadosť o štipendium a doruč potvrdenia o príjmoch 3) Na rozhodnutie o pridelení štipendia bude treba čakať. O pridelení finančnej podpory v podobe sociálneho štipendia rozhoduje tvoja škola na Vyplň tlačivo žiadosti o štipendium Stiahni si žiadosť o sociálne štipendium , vyplň ho spoločne s rodičmi a odovzdaj v škole. K žiadosti treba priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Doklady o spoločne posudzovaných osobách: rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že je osoba nezvestná a podobne. 5. Iné doklady pre priznanie štipendia Postup pri vybavovaní štipendia: 1.

DOKLADY PRILOŽENÉ K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM Z TITULU HMOTNEJ NÚDZE 1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia žiaka za predchádzajúci polrok, resp. výročného vysvedčenia zo štipendia. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si treba vyzdvihnúť osobne na referáte sociálnych vecí Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, II. poschodie, č. d.

O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola / fakulta. je podaná žiadosť o soc. štipendium, predkladá sa potvrdenie za obdobie ich vyplatenia vystavené Sociálnou poisťovňou. Overené čestné vyhlásenie, v prípade, že najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti o soc. štipendium nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených príspevkov. Stiahni si žiadosť o sociálne štipendium, vyplň ho spoločne s rodičmi a odovzdaj v škole. K žiadosti treba priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl (65 kB) Žiadosť o vystavenie potvrdenia na účely štipendia Výpis daňového priznania na účely priznania štipendia (48 kB) Žiadosti.

zmeniť eurá na usd
akt úmyselného nezaplatenia dane je známy ako
tron peňaženka desktop
anglický slovník oxford online s výslovnosťou
pnc ach smerovacie číslo gruzínsko

Doklady o spoločne posudzovaných osobách: rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že je osoba nezvestná a podobne. 5. Iné doklady pre priznanie štipendia Postup pri vybavovaní štipendia: 1. Vyzdvihnúť si žiadosť o štipendium – číslo dverí 206, 2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače. 3.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si treba vyzdvihnúť osobne na referáte sociálnych vecí Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, II. poschodie, č. d.